ศูนย์ข้อมูลอาเซียน จังหวัดนครศรีธรรมราช 


ไทยกับอาเซียน
 
จากสมาคมสู่ประชาคม
ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ
ไทยกับประธานอาเซียน
วิสัยทัศน์ในอนาคต
เทศกาลและประเพณี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 

ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ
          ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมาไทยได้ประโยชน์หลายประการจากอาเซียน ทั้งในแง่การ เสริมสรางความมั่นคงซึ่งช่วยเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยในปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย มีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 1.75 ล้านล้านบาทต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 19.2 ของมูลค่า การค้าทั้งหมดของไทย ในจํานวนนี้เป็นการส่งออกจากไทยไปอาเซียนร้อยละ 20.7 ของมูลค่าการส่งออก ทั้งหมดโดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลมาตลอด

          การรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับการขยายความร่วมมือเพื่อ เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เช่นเส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้าโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ยังช่วยเพิ่ม โอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับไทย โดยขยายตลาดให้กับสินค้าไทยจากประชาชนไทย 60 ล้านคน เป็นประชาชนอาเซียนเกือบ 600 ล้านคน และเป็นแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย ซึ่งไทยจะ ได้เปรียบประเทศสมาชิกอื่นเพราะมีที่ตั้งอยู่ใจกลางอาเซียน สามารถเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและ ขนส่งในภูมิภาค

          ในอนาคต คนไทยจะได้รับประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมของอาเซียนมากน้อยเพียงใด ยอมขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของเรา ดังนั้น การสรางความตื่นตัวและให้ความรู้กับประชาชน จึงเป็น เรื่องสําคัญ เพื่อให้ตระหนักถึงโอกาสและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันซึ่งจะช่วยให้คนไทยได้รับ ประโยชน์อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบแก่ภาคส่วนต่าง ๆ

หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | ปฏิทินศูนย์อาเซียน | ความรู้เรื่องอาเซียน | แหล่งเรียนรู้อาเซียน | เว็บบอร์ดอาเซียน | Admin
ศูนย์ข้อมูลอาเซียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0 7535 6952  อีเมล: asean@nakhonsri.go.th