ศูนย์ข้อมูลอาเซียน จังหวัดนครศรีธรรมราช 


ไทยกับอาเซียน
 
จากสมาคมสู่ประชาคม
ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ
ไทยกับประธานอาเซียน
วิสัยทัศน์ในอนาคต
เทศกาลและประเพณี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 

วิสัยทัศน์ในอนาคต
          ถึงแม้ว่าอาเซียนจะประสบความสําเร็จในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความร่วมมือในภูมิภาคจนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จําเป็นต้องแก้ไขให้ลุล่วงเพื่อมิให้เป็นอุปสรรค ต่อความร่วมมือและพัฒนาการในอนาคต ที่สําคัญ คือปัญหาความล่าช้าในการดําเนินงานและการที่ ประเทศสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีอาเซียนมีการประชุมกว่า 700 การประชุม รวมทั้งมีการประเมินว่าในบรรรดาความตกลงทางเศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิกจัดทําไว้ร่วมกันรวม 134 ฉบับ มีเพียง 87 ฉบับ ที่ได้ให้สัตยาบัน และมีผลใช้บังคับแล้วซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 65 เทานั้น

          นอกจากนี้ในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการจัดตั้งประชาคมภายในปี 2558 อาเซียน จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับประชาชนทั้งในเรื่องการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของ ประชาคมที่จะสร้างขึ้น ทั้งนี้บทเรียนจากสหภาพยุโรปชี้ให้เห็นว่าประชาคมจะไม่สามารถบรรลุผลได้หาก ประชาชนไม่ให้การสนับสนุน ดังนั้นในชวงเวลานับจากนี้จนถึงปี 2558 ไทยจะพยายามผลักดันให้อาเซียน เป็นประชาคมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ (Community of Action) มีการเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิด (Community of Connectivity) รวมทั้งเป็นประชาคมเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง (Community of People)

          ในประเด็นแรก ไทยจะผลักดันให้เร่งรัดการดําเนินการตามข้อตกลงต่าง ๆ ของอาเซียนให้เกิดผล ในทางปฏิบัติโดยเลขาธิการอาเซียนจะมีบทบาทสําคัญในการติดตามให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามพันธกรณีต่าง ๆ รวมทั้ง จะตองพัฒนากรอบความร้วมมือของอาเซียนให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเช่นความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ หรือการนําความสําเร็จของกลไกสามฝ่ายระหว่างอาเซียน-สหประชาชาติและพม่าในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากไซโคลนนาร์กีสในพม่ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขป็ญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญา เป็นต้น

          สําหรับการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในภูมิภาค นั้น จะต้องดําเนินการทั้งในด้านกายภาพ คือการ พัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ตลอดจนเครื่อขายเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในด้านการติดต่อค้าขาย การท่องเที่ยว และการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่าง ประชาชนนอกจากนั้น ยังต้องให้ความสําคัญต่อการสร้างความเชื่อมโยงในเชิงจิตวิญญาน คือการทําให้ประชาชนในภูมิภาคมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและตระหนักถึงการเป็นประชากรของอาเซียน ร่วมกัน ถึงแม้ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติและ ศาสนา แต่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ก็มีรากฐานทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมร่วมกัน เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่เป็นจุดบรรจบของอารยธรรมจีนและอินเดีย ดังนั้น ประเด็นที่ท้าทายสําหรับอาเซียนในอนาคต ก็คือการเสริมสร้างอัตลักษณ์หรือ คุณลักษณะร่วมกันของประชาชนในอาเซียน โดยผ่านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ  
เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจระหว่างประชาชนให้ยอมรับถึงความแตกต่างและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง สงบสุข

          นอกจากนี้ยังมีความจําเป็นที่ที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนของแต่ละประเทศมองประเทศ เพื่อน บ้านอาเซียนในลักษณะที่เป็นมิตร และไม่นําประเด็นความขัดแย้งในประวัติศาสตร์มาเป็นอุปสรรค ต่อการ พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ซึ่งในเรื่องนี้ไทยจะริเริ่มให้มีการพิจารณาประวัติศาสตร์ของ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันในเชิงความร่วมมือมากขึ้น

หน้าหลัก | ข่าว ประชาสัมพันธ์ | แกลอรีรูปภาพ | ปฏิทินศูนย์อาเซียน | ความรู้เรื่องอาเซียน | แหล่งเรียนรู้อาเซียน | เว็บบอร์ดอาเซียน | Admin
ศูนย์ข้อมูลอาเซียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0 7535 6952  อีเมล: asean@nakhonsri.go.th