โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 22 กันยายน 2562
 
แสดงรายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการแปลงหม่อนผลสดGAP
90
ความก้าวกน้า 90%
ขยายผลจากโครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภทโครงการ พัฒนาด้านการเกษตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ 3,500.00 บาท
แหล่งงบประมาณ แผนงานพระราชดำริ
พื้นที่ดำเนินงาน ต.หูล่อง อ.ปากพนัง
 ไม่พบงาน/กิจกรรม
 
ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000 , โทรศัพท์: 0 7535 6531 ต่อ 70227, อีเมล์: strategy_nakhon@hotmail.com
Counter number
You are visitor number 6836You are visitor number 6836You are visitor number 6836You are visitor number 6836
© Copyright by Coorperation Center of Royal Initiative Development Project, Nakhon Si Thammarat Design by TB Siam.com