โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 22 กันยายน 2562
 
แสดงรายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง
ประเภทโครงการ สวัสดิการสังคม/การศึกษา
พระราชดำริของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
-
เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2506
แหล่งงบประมาณ อบจ.นครศรีธรรมราช
ลักษณะโครงการ ให้การศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร
ประโยชน์ของโครงการ
 
ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000 , โทรศัพท์: 0 7535 6531 ต่อ 70227, อีเมล์: strategy_nakhon@hotmail.com
Counter number
You are visitor number 6833You are visitor number 6833You are visitor number 6833You are visitor number 6833
© Copyright by Coorperation Center of Royal Initiative Development Project, Nakhon Si Thammarat Design by TB Siam.com