โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 22 กันยายน 2562
 
แสดงรายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ อ่างเก็บน้ำคลองกะทูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภทโครงการ พัฒนาด้านแหล่งน้ำ
พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2531
แหล่งงบประมาณ
ลักษณะโครงการ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ
ประโยชน์ของโครงการ ส่งน้ำไปใช้เพื่อการเพาะปลูก พื้นที่การเกษตรกว่า 12,500 ไร่ และเป็นแหล่งเลี้ยงปลาน้ำจืด
 
ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000 , โทรศัพท์: 0 7535 6531 ต่อ 70227, อีเมล์: strategy_nakhon@hotmail.com
Counter number
You are visitor number 6850You are visitor number 6850You are visitor number 6850You are visitor number 6850
© Copyright by Coorperation Center of Royal Initiative Development Project, Nakhon Si Thammarat Design by TB Siam.com