โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 22 กันยายน 2562
 
แสดงรายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภทโครงการ พัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ
พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2535
แหล่งงบประมาณ อบจ.นครศรีธรรมราช
ลักษณะโครงการ บริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ของโครงการ
ความเป็นมา ลุ่มน้ำปากพนังตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแหล่งต้นน้ำคือ ทิวเขานครศรีธรรมราชเกือบขนานกับชายฝั่งทะเล มีแม่น้ำปากพนังเป็นแม่น้ำสายหลัก ยาวประมาณ 156 กิโลเมตร ไหลผ่าน 10 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 อำเภอของจังหวัดพัทลุง 1 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวม 76 ตำบล 599 หมู่บ้าน ประชากร 544,918 คน พื้นที่ประมาณ 3,100 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,937,500 ไร่ ในจำนวนนี้มีพื้นที่มากกว่า 500,000 ไร่

ในอดีตลุ่มนํ้าปากพนังมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นอู่ข้าวอู่นํ้าสำคัญของภาคใต้ จากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายแบบรีดเค้นทำลาย เป็นผลให้นิเวศแหล่งนํ้าขาดสมดุลเกิดปํญหา นํ้าเค้มรุก นํ้าเปรี้ยวจากป่าพรุแพร่กระจ่าย นํ้าเสียจากพื้นที่ทำนากุ้ง เกิดนํ้าท่วมระดับสูงและยาวนาน และมีช่องทางระบายนํ้าไม่เพียงพอ
แนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบถึงความเดือนร้อนของราษฎรในพื้นที่ ทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่แนวพระราชดำริโดยสรุปคือ ทรงให้แก้ปัญหาปริมาณและคุณภาพน้ำ ขจัดความขัดแย้งโดยก่อสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ จากนั้นให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ระบบกักเก็บน้ำ และระบบส่งน้ำ รักษาฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎร
พระราชดำริ พระราชดำริเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2535

ความตอนหนึ่งว่า
"...ควรก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบที่บริเวณปากแม่น้ำห่างจากอำเภอปากพนังไปทางทิศใต้ ประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อป้องกันน้ำทะเลเข้าแม่น้ำปากพนัง และเก็บกังน้ำจืดไว้ในแม่น้ำ และตามลำน้ำต่าง ๆ สำหรับการบรรเทาน้ำท่วม ควรขุดคลองระบายน้ำแยกจากแม่น้ำปากพนัง เพิ่มเติมตามความเหมาะสม..."
สภาพปัญหา และการดำเนินการแก้ไข หลังจากพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทานหลัก ๆ แล้วเสร็จ ระยะต่อไปคือปรับปรุงความเป็นอยู่ และสังคมในพื้นที่ให้ดีที่สุด

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีปัญหาจากความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

ด้านการประกอบอาชีพ มีปัญหาคุณภาพดินไม่เหมาะสมกับการเกษตร ดินและน้ำเสื่อมโทรมจากการใช้ประโยชน์แบบรีดเค้นทำลายทรัพยากรพืชและสัตว์น้ำลดลง

ด้านทรัพยากรน้ำ ปัญหาแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง น้ำท่วมในฤดูฝน

ที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการจัดแผนงาน และงบประมาณสอดคล้องตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เข้าแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาคลี่คลายอย่างต่อเนื่อง
สรุปแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     1) ให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำปากพนัง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหา
     2) ให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการขุดคลองระบายน้ำ และประตูระบายน้ำ
     3) กำหนดแนวเขตแยกพื้นที่น้ำจืด และพื้นที่น้ำเค็มออกจากกัน
     4) วางโครงการ และก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ หรือฝายทดน้ำ
     5) วางระบบการระบายน้ำเสียจากนากุ้ง และน้ำเปรี้ยวจากพรุ น้ำเสียจากชุมชน
     6) ให้ก่อสร้างคลองลัดเชื่อมแม่น้ำปากพนังสู่อ่าวไทย ด้านท้าย ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

     ให้ช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพให้ักับราษฏรที่อาศัยในพื้นที่พรุ (บ้านเนินธรรมมัง)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

     ให้ส่งเสริมการพัฒนาข้าวครบวงจร ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มเครือข่าย กระบวนการผลิต ธุรกิจ
 
ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000 , โทรศัพท์: 0 7535 6531 ต่อ 70227, อีเมล์: strategy_nakhon@hotmail.com
Counter number
You are visitor number 6842You are visitor number 6842You are visitor number 6842You are visitor number 6842
© Copyright by Coorperation Center of Royal Initiative Development Project, Nakhon Si Thammarat Design by TB Siam.com