เกี่ยวกับศูนย์ฯ
วันที่ 22 กันยายน 2562
 

ความเป็นมา

        จังหวัดนครศรีธรรมราชมีโครงการที่เกิดขึ้นจาก พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวง ศานุวงศ์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จนถึงปัจจุบัน โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมโครงการหลักทั้งสิ้นจำนวน 66 โครงการ และมีโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ดังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 226 โครงการ เป็นเงิน 339,505,826 บาท ปีงบประมาณพ.ศ. 2557 จำนวน 315 โครงการ เป็นเงิน 371,985,633 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบพัฒนาจังหวัด โครงการ เป็นเงิน 98,878,500 บาท /งบปกติ งบ กปร. งบท้องถิ่น จำนวน 253 โครงการ เป็นเงิน 297,862,801 บาท รวมเป็นเงิน 396,741,301 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบพัฒนาจังหวัดจำนวน โครงการ เป็นเงิน 96,913,700 บาท / งบปกติ งบ กปร. งบท้องถิ่น จำนวน 224 โครงการ เป็นเงิน 126,736,191 บาท รวมเป็นเงิน 223,649,891 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ที่เสนอขอ) งบพัฒนาจังหวัดจำนวน โครงการ เป็นเงิน 58,534,000 บาทกระจายอยู่ใน ๒๓ อำเภอ สามารถช่วยเหลือราษฏรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนับเป็นจังหวัดที่มีโครงการตามแนวพระราชดำริมากเป็นอันดับ ของภาคใต้ โดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวม พระองค์ ดังนี้

        1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม 66 โครงการ เกิดจากพระราชดำริของแต่ละพระองค์ ดังนี้
            - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                รวม        43 โครงการ
            - สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ               รวม          5 โครงการ
            - สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                      รวม          โครงการ
            - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารี        รวม          -  โครงการ
            - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      รวม          5 โครงการ

            - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักณ์                         รวม          โครงการ          
        2. แยกเป็นประเภท ประเภท ดังนี้
            - โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ                                  จำนวน   53  โครงการ
            - โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม                               จำนวน    4  โครงการ
            - โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา            จำนวน    4  โครงการ
            - โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/โครงการด้านอื่นๆ          จำนวน   4  โครงการ
            - โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ                           จำนวน    1  โครงการ                          

        ปี พ.ศ.2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายธีระ  มินทราศักดิ์)  จึงได้มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล แผนการดำเนินงานและเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในจังหวัดให้ดำเนินงานไปอย่างเป็นเอกภาพและผลักดันขยายผลทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเพื่อให้สามารถตอบสนองงานตามแนวพระราชดำริได้สำเร็จลุล่วงตามพระประสงค์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชชั้น 2 (ติดกับห้องตรวจสอบภายในจังหวัด) โดยมีคณะกรรมการ/คณะทำงานประสานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 3813/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) และมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ พร้อมทั้งได้จัดทำเว็บไซต์ www.nakhonsithammarat.go.th หัวข้อศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมด้วยแล้ว

พันธกิจ

         "เป็นศูนย์กลางประสานงาน และผลักดันการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน"

การขับเคลื่อนการทำงาน

              จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีคำสั่งที่ 3813/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เรื่องปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทำงานประสานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80000 , โทรศัพท์: 0 7535 6531 ต่อ 70227, อีเมล์: strategy_nakhon@hotmail.com
Counter number
You are visitor number 6828You are visitor number 6828You are visitor number 6828You are visitor number 6828
© Copyright by Coorperation Center of Royal Initiative Development Project, Nakhon Si Thammarat Design by TB Siam.com